Technika MAPP™, czyli Motywacyjna Analiza Potencjału Zawodowego (Motivational Appraisal of Personal Potential), jest wygodnym narzędziem do ustalania profilu motywacyjnego badanych osób. Umożliwia jednocześnie tworzenie motywacyjnych opisów stanowisk i odnoszenie ich do zidentyfikowanych profili poszczególnych osób. 

Podstawową funkcją techniki MAPP™ jest identyfikowanie motywacji badanej osoby, a dokładniej - jej motywacji wewnętrznych, zwłaszcza w sferze zawodowej. Każda osoba ma bowiem swój indywidualny system wewnętrznych motywacji, stanowiący składową jej osobowości. Z racji swojej niepowtarzalności da się go porównać do wzoru linii papilarnych. Określone natężenie poszczególnych motywacji oraz występowanie ich w konkretnych kombinacjach powoduje, że każda osoba w swoisty - charakterystyczny dla siebie sposób - realizuje się zawodowo i w życiu osobistym.

Dzięki technice MAPP™ można uzyskać dość gruntowny wgląd w niepowtarzalny system motywacji wewnętrznych danej osoby i określić jej potencjał motywacyjny w sferze zawodowej i społecznej. Pozwala to z kolei sprawdzić, co i jak motywuje badaną osobę do efektywnej, przynoszącej satysfakcję pracy, a co odbiera wszelki zapał bądź sprawia, że podejmowane wysiłki przynoszą skutki wręcz przeciwne do oczekiwanych.

Technikę MAPP™ stworzył w latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych Kenneth G. Neils. Pracował on w firmie rodzinnej Neils'ów, która zajmowała się pozyskiwaniem oraz przetwórstwem drewna w Montanie. Zajmował stanowiska kierownicze i przez długi czas był szefem Human Resources oraz osobą odpowiedzialną za BHP. 

Problemem firmy była duża ilość wypadków przy pracy. Neils, jako osoba odpowiedzialna za dobór oraz bezpieczeństwo pracowników, zauważył, że wypadki zdarzają się tylko pewnej grupie osób, natomiast innym nie zdarzają się prawie w ogóle. Postanowił kontrolować skłonność do wypadków już podczas rekrutacji. Zaczął więc bezskutecznie szukać narzędzia, które badałoby tę cechę. Postanowił sam rozpocząć konstrukcję odpowiedniego narzędzia. Założył, iż osoby dobrze dobrane do stanowiska (odpowiednio zmotywowane) są miej podatne na wypadki, a osoby nieodpowiednio dobrane (słabiej zmotywowane) częściej im ulegają. Wyszedł od popularnego wówczas Kwestionariusza G. F. Kudera badającego preferencje i zainteresowania w sferze zawodowej. Początkowo stworzył rdzeń motywacyjny, który do tej pory stanowi jądro systemu. W kolejnych latach test był systematycznie rozszerzany, dobudowywano do niego kolejne elementy. 

W 1996 roku system został sprowadzony do Polski, gdzie odbył się proces normalizacji do lokalnych warunków. Została też odpowiednio dostosowana skala.

• Właściwy kontekst
Technika MAPP™ bada osobę w konkretnej sytuacji, jaką jest w tym wypadku środowisko pracy. Wiele narzędzi (testy osobowości, testy inteligencji itp.) badają człowieka na dużym poziomie ogólności. MAPP™ mówi o zachowaniach człowieka w miejscu pracy oraz o jego motywacjach związanych z wykonywaniem określonego rodzaju zadań. 

• Motywacja czy umiejętność
Technika MAPP™ nie bada umiejętności, lecz motywacje do wykonywania danego rodzaju pracy. Motywacje są pierwotne wobec umiejętności. Zatem badając motywację, docieramy do źródeł zachowań człowieka. Możemy przy tym stwierdzić, jaki jest wszechstronny potencjał zawodowy danej osoby, a nie tylko jej bieżące kompetencje i kwalifikacje. 

• Szerokie spektrum zastosowań
Ze względu na wieloaspektowość i różnorodność uzyskiwanych informacji, technika MAPP™ może być zastosowana do wielorakich działań i procesów w sferze HR. 

• Zawodowa orientacja narzędzia
Technika MAPP™ była od początku tworzona i rozwijania z myślą o jej praktycznym wykorzystaniu przy zarządzaniu kapitałem ludzkim w firmach i instytucjach. 

• Dostosowanie do indywidualnych potrzeb 
W jednym ze swych głównych zastosowań technika MAPP™ przewiduje, że stwierdzony u badanej osoby potencjał motywacyjnego jest analizowany pod kątem oczekiwań związanych z konkretnym stanowiskiem, którego charakterystyka może być dowolnie modelowana przy pomocy funkcji wbudowanych w narzędzie MAPP™. 

• Wygoda zarządzania informacją 
Technika MAPP™ jest zaimplementowana do użytku on-line, co skutkuje tym, iż wyniki badania są dostępne w czasie rzeczywistym, a całość informacji jest łatwo osiągalna na platformie internetowej, do której użytkownik korporacyjny ma stały dostęp, dysponując swoim unikalnym loginem i hasłem. 

• Czytelność wyników badania
Zastosowanie specjalnie opracowanej formy przedstawiania wyników badania – ułatwia wszechstronną analizę potencjału motywacyjnego poszczególnych osób, szybkie porównywanie profili osób pomiędzy sobą, jak i stwierdzanie stopnia dopasowania osób do zdefiniowanych uprzednio stanowisk.

KONKRETNE DZIAŁANIA / PROCESY: 
• wygenerowanie motywacyjnego profilu osoby i identyfikacja jej potencjału zawodowego
• opracowanie motywacyjnego profilu stanowiska pracy (także w oparciu o dane z profili najefektywniejszych pracowników)
• analiza dopasowania osoby do uprzednio zdefiniowanego stanowiska pracy
• porównanie profilu / potencjału motywacyjnego wybranych osób pomiędzy sobą 
• analiza zespołu (dobór członków zespołu i ocena ich "wpasowania" w zespół)
• analiza profilu / potencjału zarządczego poszczególnych osób 

DZIEDZINY: 
• rekrutacja i selekcja
• realizacja ścieżek karier (awanse, przesunięcia, zadania indywidualne)
• motywowanie niefinansowe
• outplacement
• doradztwo zawodowe
• coaching
• planowanie i organizacja szkoleń
• restrukturyzacja/reorganizacja firm i instytucji

Zwiększenie efektywności procesu naboru – dzięki:
• wygodnemu narzędziu i jednolitej metodzie tworzenia precyzyjnego opisu wymagań w stosunku do kandydatów (opisu stanowisk)
• szybkiej zgrubnej analizie selekcyjnej, opartej na porównaniu procentowego stopnia dopasowania poszczególnych osób do danego stanowiska 
• wygodnej pogłębionej analizie na temat obszarów dopasowania i niedopasowania wybranych osób względem profilu stanowiska 

Zwiększenie efektywności nowego pracownika – dzięki:
• podwyższenie stopnia dopasowania przez modyfikację stanowiska
• przyspieszenie adaptacji do nowych warunków

Utrzymanie wartościowego pracownika w firmie – dzięki: 
• lepszemu doborowi powierzanych mu zadań – tak by były bardziej zgodne z jego stwierdzonym profilem motywacyjnym (czego efektem będzie większa satysfakcja i zadowolenie z pracy, a eliminowanie czynników frustrujących)
• zastosowaniu indywidualnie dobranych działań motywujących 

Modelowanie efektywnych struktur – dzięki: 
• stwierdzeniu preferencji i motywacji poszczególnych osób do zajmowania optymalnego dla siebie miejsca w firmie (czy badana osoba preferuje funkcjonowanie na stanowisku samodzielnym czy woli kierować innymi czy też lepiej/pewniej się czuje, pracując pod czyimś bezpośrednim kierownictwem i kontrolą)

Efektywne zarządzanie karierami pracowników – dzięki: 
• planowaniu ścieżek rozwoju pracowników na podstawie wiedzy o ich potencjale, a nie tylko w oparciu o bieżący stan ich kwalifikacji i kompetencji
• wybieraniu optymalnych programów doskonalących, współgrających ze stwierdzonym naturalnym potencjałem pracowników, zwłaszcza zaś nieforsowanie działań szkoleniowych pozostających w opozycji do profilu motywacyjnego

Unikanie konfliktów w zespołach – dzięki:
• identyfikowaniu zawczasu sytuacji niewspółgrania profili członków zespołu, mogących skutkować niepożądaną rozwojem dynamiki wewnątrz grupy

Dodatkowo proponujemy Państwu sesje feedbackowe po badaniu MAPP™.
Prowadzone przez Konsultantów MAPP™ posiadających wieloletnie doświadczenie w interpretacji wyników testu oraz dopasowywaniu pracowników do określonych stanowisk. 

Zawierają według potrzeb klienta:
• Analiza potrzeb klienta związanych z omawianym profilem
• Wyjaśnienie istotności mierzonych czynników, ich znaczenie w pracy i poza nią
• Wskazanie czynników istotnych w planowaniu personalnym - zagłębienie w motywacje pracownika
• Najsilniejsze motywacje i antymotywacje oraz ich znaczenie w funkcjonowaniu na określonym stanowisku
• Planowanie ścieżki kariery

Wsparcie przy rekrutacjach zewnętrznych i wewnętrznych

Zobacz wyniki